Public relations
 

Public Relations chápeme jako samostatnou řídící funkci, jejímž posláním je vytváření a udržování komunikačních kanálů, usilování o vztahy důvěry a porozumění mezi firmou a příslušnou částí veřejnosti, a to vnější i vnitřní.

Public Relations je v našem pojetí především o představách, postojích, hodnotách. Je to kategorie obrazu firmy v povědomí veřejnosti.

Na Public Relations se díváme jako na nástroj umožňující kontinuální a systematické slaďování zájmů společnosti se zájmy vnitřní a vnější veřejnosti, což firmě umožňuje uspěšný chod ve stále se měnících podmínkách.

Jedno ze železných pravidel říká, že Public Relations začíná doma. Platí, že starost o vnitřní Public Relations zaměřené na vlastní zaměstnance a jejich nejbližší okolí má především v počátečních fázích stanovení taktiky a strategie Public Relations zásadní význam. Kladením důrazu na vnitřní Public Relations reflektujeme potřebu zaměstnanců mít přístup i informacím, vytváříme pocit firemní sounáležitosti, formujeme společné představy, hodnoty a postoje jako východiska k činnosti firmy, dosahování cílů a vytváření žádoucí firemní kultury. Každý odpovědný manažer ví, že vlastní zaměstanci jsou pro firmu nejdůležitější cílovou skupinou Public Relations.

VÝCHODISKA FIREMNÍHO PUBLIC RELATIONS

Corporate identity (CI) - filozofie či snad vhodněji politika firmy. Dotýká se všech vnitřních i vnějších kvalit firmy. K základním interním cílům patří identifikace zaměstnanců s firmou, vytvoření pocitu vnitřního sepětí. K základním externím cílům pak náleží celková profilace firmy na trhu, na veřejnosti, tedy celkový image firmy.

Corporate design (CD) - vizuální způsob, jakým se firma představuje veřejnosti.

Corporate culture (CC) - firemní kultura - je souhrn materiálních i nemateriálních hodnot, jimiž se firma ve svém životě řídí. Jde o společně sdílené představy, přístupy, cíle, hodnoty, priority. Firemní kultura má velmi dlouhou a silnou setrvačnost.

Corporate communication (CCom) - zastřešuje všechna komunikační opatření firmy navenek i dovnitř.APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz